Drevo nás definuje

O nás

Zvoimpex, to sme my, ľudia, ktorí drevu zasvätili väčšinu svojho života. Svoje viac ako 25-ročné znalosti využívame na to, aby každý kus hodnotného dreva našiel ten správny účel a zužitkovanie. Ako súčasť rodinného holdingu aplikujeme princípy spolupatričnosti a vzájomnej dôvery taktiež v rámci obchodných vzťahov, keďže spokojní dodávatelia a klienti sú jednou z našich hlavných priorít. V našej práci sa snažíme kontinuálne zlepšovať a podieľať sa na rozvoji drevárskeho sektora prostredníctvom investícií do IT infraštruktúry a vývoja inovatívnych aplikácií, ktoré umožňujú zefektívnenie procesov.

Divízia Drevo

Náš dynamický rozvoj v posledných rokoch vyústil do vzniku drevárskej divízie, ktorá v súčasnosti zastrešuje taktiež spoločnosť Tilian v Českej republike a spoločnosť Millwood na Slovensku. Cieľom obidvoch spoločností je rozvoj drevárskej divízie so zameraním na lesnícke a drevárske činnosti, ako je ťažba a pestovanie lesa, obchod a spracovateľská činnosť produktov s pridanou hodnotou. Všetky entity v divízii sa vzájomne dopĺňajú v reťazci ťažba – výroba – predaj.

Inovácie a rozvoj drevárskeho sektora

Tak ako sa neustále snažíme profesijne zlepšovať, tak vidíme zmysel v pokrokových technológiách, ktoré môžu priniesť osoh celému drevárskemu priemyslu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam z rôznych oblastí, od ťažieb, cez spracovanie, až po export finálnych výrobkov, máme relevantné znalosti toho, čo trh potrebuje a čo ho dokáže posunúť vpred. Medzi naše aktuálne projekty patrí automatizovaný systém kolobehu dokladov, ako aj inovatívny technologický postup prebierky guľatiny a výrobkov z dreva.

People / Ľudia

Zvoimpex, ako súčasť rodinného holdingu, prirodzene uplatňuje zásady spolupatričnosti a dôvery .

 Veríme, že zamestnanci sú našou najväčšou devízou a ich osobná integrita a angažovanosť sú rozhodujúcimi faktormi úspechu našej spoločnosti. Maximalizujeme náš potenciál tým, že spájame staršiu generáciu, ktorá sa vyznačuje skúsenosťami a know-how, s ich mladšími kolegami, ktorí zase dokážu vniesť nový pohľad na každodennú agendu. Identifikovaním ich potenciálu a investovaním do dlhodobého rozvoja sa snažíme vybudovať spokojný a motivovaný tím profesionálov, ktorí sú proaktívni vo svojej práci.

Purpose / Zmysel

Vo všetkom, čo robíme, musíme vidieť jasný zmysel. Chceme investovať svoj čas do vecí, ktoré spája hodnota, perspektíva a udržateľnosť .

 Snažíme sa:

– pracovať s trvalo udržateľnými materiálmi,
– prispievať k lepšiemu svetu efektívnym využívaním zdrojov a elimináciou odpadu,

– budovať kvalitné vzťahy, ktoré obstoja v čase.

Progress / Pokrok

Technológie považujeme za užitočný nástroj na riešenie existujúcich a potenciálnych problémov, zvyšovanie efektívnosti, úsporu času a podporu udržateľnosti.

 Vidíme zmysel v investíciách do technológií a softvérov, ktoré dokážu eliminovať nadbytočné činnosti a umožňujú nám sa sústrediť na podstatnú agendu. Sme hrdí na náš systém kolobehu dokladov v rámci back-office, ktorý významne znižuje spotrebu papiera a automatizuje všetky procesy, počínajúc rozpoznávaním údajov a ich evidenciou až po export obchodných dokumentov, ako aj náš vlastný systém prebierky drevárskych produktov, ktorý umožňuje prenos informácií z lesa alebo píly priamo ku koncovému zákazníkovi.

Partnership / Vzťahy

Spokojní obchodní partneri a dodávatelia sú dôležitou súčasťou našej siete, keďže vždy uprednostňujeme dlhodobý úspech pred krátkodobým ziskom.

Naše znalosti a skúsenosti vďaka viac ako 25 rokom v drevárskom sektore nám priniesli cenené vzťahy s obchodnými partnermi v Európe i v zámorí. S rešpektom k iným kultúram vytvárame partnerstvá, ktoré budeme môcť odovzdať ďalším generáciám.

Perfection / Zdokonaľovanie

Ako to môžeme robiť ešte lepšie? Toto je veta, ktorú môžete v našich kanceláriách počuť celkom často.

Snažíme sa neustále zdokonaľovať vo svojej práci, rozširovať si obzory a ponúkať svojim partnerom hodnotné produkty a efektívne riešenia, ktoré ich posunú vpred.

Wood Division Zvoimpex

Millwood_logo_RGB
Spoločnosť Millwood vznikla v roku 2020 a patrí do Wood Division Zvoimpex, skupiny spoločností, ktoré spája zameranie na drevospracujúci sektor a ktoré sa vzájomne dopĺňajú v reťazci ťažba-výroba-predaj.

Spoločnosť Millwood tvorí tím odborníkov, ktorí práci s drevom v rôznych oblastiach zasvätili väčšinu svojho života a tento jedinečný materiál im postupne prirástol k srdcu. Svoje skúsenosti s posudzovaním kvality guľatiny a drevárskych polotovarov, ako aj so selektovaním materiálov na vhodný druh spracovania využívajú v každodennom procese, aby zabezpečili optimálne zužitkovanie na obidvoch stranách obchodného reťazca.

Tilian_logo_RGB
Spoločnosť Tilian, pôvodne ako EUROASIA Timber, zodpovedá v rámci Wood Division Zvoimpex za nákup guľatiny a iných drevárskych produktov v Českej republike.

Okrem toho vykonáva vlastnú ťažobnú činnosť a obchodné aktivity v rámci regiónov Nemecka, Rakúska a Poľska. V spoločnosti Tilian pracujú vysokokvalifikovaní odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti ťažby a obchodu, ktorých hlavnou prioritou je spokojnosť ako klientov, tak aj dodávateľov. S vlastníkmi lesov, či už ide o štátnych alebo súkromných, udržuje dobré obchodné vzťahy a poskytuje im nielen ťažobné lesnícke práce formou služby na vysokej úrovni, ale aj odkúpenie vyťaženej drevnej hmoty a jej následné optimálne speňaženie vďaka svojej širokej sieti obchodných kontaktov.

Certifikácie

Ako zodpovedná spoločnosť sa snažíme maximalizovať sociálnu, ekonomickú a environmentálnu hodnotu dreva v súčasnosti aj pre budúce generácie. Neustále pracujeme na zlepšovaní našich obchodných postupov, aby sme mohli minimalizovať náš vlastný ekologický dopad. Podporujeme zelené smerovanie svetového hospodárstva, zladenie ekonomického rastu s príkazom ochrany životného prostredia a vytváranie nového trvalo udržateľného sociálneho modelu meniaceho globálne postavenie lesníctva. Ako jedna z mála spoločností na Slovensku sme držiteľom certifikácie dodávateľskoho reťazca (CoC) PEFC a FSC čím deklarujeme, že certifikovaná drevná surovina, s ktorou obchodujeme, má pôvod v lesoch obhospodarovaných  udržateľným spôsobom a z overených zdrojov.

PEFC a FSC sú v súčasnosti dva najrozšírenejšie certifikačné štandardy obhospodarovania lesov a kontroly dodávateľského a spracovateľského reťazca. Približne 10% lesov na našej planéte sú certifikované jedným z týchto programov.

pefc-logo
PEFC (Program pre vzájomné uznávanie lesných certifikačných schém) je svetovo najväčší systém certifikácie lesov.

PEFC prostredníctvom podpory trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zabezpečuje v celom dodávateľskom reťazci lesných produktov, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. Vďaka svojej ekoznačke dokážu zákazníci a spotrebitelia identifikovať výrobky z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom.

PEFC certifikácia spotrebiteľského reťazca (C-o-C), ktorú v Zvoimpexe využívame, predstavuje mechanizmus na sledovanie certifikovanej suroviny z lesa po konečné výrobky, čím sa zabezpečuje, že drevo, drevné vlákna a nedrevné produkty lesa, ktoré sú obsiahnuté vo výrobkoch je možné spätne sledovať až k certifikovaným lesom.

Certifikácia C-o-C tvorí významnú súčasť systému PEFC, pretože zaručuje, že vyhlásenia o výrobkoch, ktoré pochádzajú z lesov sú dôveryhodné a kontrolovateľné v celom dodávateľskom reťazci. Certifikácia C-o-C sa používa na certifikáciu celého hodnotového reťazca lesných produktov.

1.-FSC_FullBrandmark_TM_RGB
FSC je celosvetovo uznávaný certifikát, ktorý zaručuje trvalú udržateľnosť krehkých lesných ekosystémov.

V súčasnosti čoraz viac spoločností prihliada na zodpovedné obhospodárovanie lesov, ktoré musí zachovávať biologickú rozmanitosť a jej pridružené hodnoty, vodné zdroje, pôdu a jedinečné a citlivé ekosystémy a krajinné prvky, a tým udržiavať ekologické funkcie a integritu lesa a Zvoimpex, a.s. nie je výnimkou. Ako jedna z mála firiem na Slovensku sa pýšime certifikátom v súlade so štandardmi dodávateľského reťazca Forest Stewardship Council® (FSC CoC). Tento certifikát zaručuje, že drevo, s ktorým obchodujeme, nebolo vyťažené nelegálne a pochádza z lesov obhospodarovaných zodpovedným spôsobom. Certifikát FSC takisto zaisťuje spravodlivú mzdu, dodržiavanie bezpečnosti práce, možnosť vzdelávania pre pracovníkov  pracujúcich v certifikovaných lesoch a vhodný manažment v lesoch s vysokou ochranárskou hodnotou. Pravidelné audity nezávislými akreditovanými certifikačnými organizáciami zaručujú oprávnenie prezentovať sa týmto medzinárodným certifikátom.

História spoločnosti

súčasnosť
 • December 2020 Vznik Wood Division Zvoimpex

  Dynamický rozvoj spoločnosti ústi do vzniku drevárskej divízie, ktorú tvoria aj spoločnosti Tilian a Millwod.

 • Júl 2020 Špecializovaný drevársky systém

  Zvoimpex ukončuje vývoj jedinečného systému na registráciu údajov o guľatine, ktorý prenáša všetky potrebné informácie z lesa priamo k zákazníkovi.

 • December 2019 Zaradenie do skupiny Invictum Holdings

  Zvoimpex sa stáva súčasťou rodinného holdingu Invictum Holdings, a.s.

 • August 2019 Export reziva do Maroka, na Blízky východ a do Číny

  Zvoimpex expandoval na nové trhy v krajinách Blízkeho východu, Maroka a Číny, kde začal vyvážať rezivo.

 • Marec 2019 Export guľatiny a reziva do Kórey

  Zvoimpex rozširuje zoznam svojich odberateľov o spoločnosti v Kórei, kde vyváža guľatinu aj rezivo.

 • Október 2018 Dcérska spoločnosť EUROASIA Timber

  V Českej republike zakladá Zvoimpex dcérsku spoločnosť EUROASIA Timber, s.r.o.

 • Jún 2018 Nový dizajn

  Spoločnosť prechádza re-brandingom a od vtedy sa pýši novou identitou.

 • November 2017 Začiatok exportu do Ázie

  Tím Zvoimpexu sa rozrastá o ďalších odborníkov z drevárskeho sektora a nadväzuje nové obchodné partnerstvá v Ázii.

 • 2013 - 2016 Top 3 pre Decodom

  V rokoch 2013 až 2016 patrí Zvoimpex medzi Top 3 dodávateľov MDF dosiek s vysokým leskom pre spoločnosť Decodom.

 • December 2007 Zrod spoločnosti Zvoimpex

  Na konci roka 2007 začína svoju históriu písať nová zvolenská firma s názvom Zvoimpex, ktorá sa sústredí najmä na obchod s drevenými polotovarmi.

vznik spoločnosti